นโยบายการรับประกันความพึงพอใจ / เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า / การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

นโยบายการรับประกันความพึงพอใจ / เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า / การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

การรับประกันความพึงพอใจ
ป้าหมายของบิซออลล์ คือการให้ความรู้และสุขภาพที่ดีกับลูกค้า โดยเรารับประกันความพึงพอใจสำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bizall.co.th ภายใน 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความประสงค์ใช้สิทธิ์รับประกันความพึงพอใจดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2116-0217
เวลาติดต่อ : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หรือแจ้งเรื่องผ่านทางอีเมล info@bizall.co.th

โดยท่านสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆ ที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆ ที่มูลค่าสูงกว่าโดยชำระส่วนต่างของค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น หรือประสงค์ขอรับเป็นเงินคืน บริษัทจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเรื่องดังกล่าว

เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า ซึ่งบิซออลล์รับประกันการเปลี่ยน / คืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
• กรณีสินค้าเสียหายจากทางผู้ผลิต
• สินค้ามีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหายจากการจัดส่ง
• ได้รับไม่ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ
- ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
• ติดต่อกลับมายังบริษัทเพื่อแจ้งการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
• สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนดังตอนที่ท่านได้รับ คือสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เคยไม่ใช้งาน เอกสารคู่มือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ต้องอยู่ครบ
• จัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทโดยช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น การส่ง EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือขนส่งของเอกชนที่สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ โดยบิซออลล์จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าว
• เมื่อบริษัทได้รับสินค้า และตรวจสอบความผิดพลาดตามที่ลูกค้าได้แจ้งมาแล้ว บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือคืนค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อ ตามที่บริษัทได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• กรณีผู้ซื้อขอคืนค่าสินค้า บริษัทจะดำเนินการคืนค่าสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่อง และค่าสินค้าดังกล่าวจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
- หากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ก่อนที่บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป (หลังจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน) กรุณาติดต่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2116-0217
เวลาติดต่อ : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือแจ้งเรื่องผ่านทางอีเมล info@bizall.co.th
การยกเลิกการสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้า ท่านจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากบริษัทได้จัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อของท่านไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อนั้นได้ รวมถึงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสินค้าและค่าจัดส่งดังกล่าวด้วย

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากการลงข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ผิดพลาด (ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสินค้า ราคา ปริมาณ รายละเอียดของสินค้า ฯลฯ) ในกรณีที่บริษัทยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นแล้ว แต่ยังได้รับการชำระเงินจากท่าน บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านเต็มจำนวน ภายในระยะเวลา 30 วันจากวันที่ได้รับยอดชำระเงิน ทั้งนี้บริษัทจะติดต่อท่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท