นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

​บิซออลล์ (ไทยแลนด์)(หมายความรวมถึง “บิซออลล์” และ/หรือ “บริษัท” และ/หรือ “เรา” และ/หรือ www.my724mart.com) ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยเราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงชื่อ – นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (และหมายเลขประจำตัวอื่นๆ) หมายเลขพาสปอร์ต ที่อยู่ที่สามารถติตด่อได้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลทางการเงินและการธนาคาร (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากท่านเมื่อท่านได้สมัครเป็นสมาชิก หรือต่อายุสมาชิก ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท การสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือกิจกรรมใดๆ ซึ่งบริษัทจะได้มีการเก็ยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1. เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิก
1.2. เพื่อยืนยันความเป็นสมาชิก และคุณสมบัติของการเข้าร่วมโปรโมชั่น
1.3. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
1.4. เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการต่างๆ ของบริษัท

2. ระดับของการโอนส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (ซึ่งอาจจะหมายถึงใน หรือนอกประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ 1 และรวมถึงบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
2.1. บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการ (ซึ่งรวมถึงธนาคาร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ชำระเงิน การพิมพ์ หรือการให้บริการอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้
2.2. ผู้ตรวจสอบและหน่วยงานราชการ

3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากการไม่ยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เรากำหนดไว้ หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจจะไม่สามารถให้บริการในกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1
4. สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นผู้ให้ไว้ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นให้ถูกต้อง โดยท่านจะต้องเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวส่งให้กับผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ บริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์)จำกัด เลขที่ 406/36 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือส่งอีเมลคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลมาที่ info@my724mart.com
5. การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทางเว็บไซต์ www.my724mart.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล และทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมลก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมลจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้า หรื่ออื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางเมนู “ติดต่อเรา” ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ
6. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.my724mart.com
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.my724mart.com เพื่อค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท โดยท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัท ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทกำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที่ info@bizall.co.th เว็บไซต์ของบริษัทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล
6.1 วันแลเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
6.2 การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
6.3 เวลาที่ใชในการเยี่ยมชม
6.4 ประเภทของการสืบค้น
6.5 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ
6.6 การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว๊บไซต์ของบริษัท

บริษัทอาจทำการตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทอาจใช้ระบบ “คุ้กกี้” (Cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุ้กกี้” นั้น คือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมข้อมูลของเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดย “คุ้กกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
6.7 หมายเลขไอพี (IP Address)
6.8 ชนิดของเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
6.9 เว็บเพจ (Webpage) ที่เข้าเยี่ยมชม
6.10 เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
6.11 เว็บไซต์ที่อ้างอิงเว็บของบริษัท (Referring Website)

7. การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.my724mart.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ่นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทต้องการเก็บข้อมูลโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร
7.1 ชื่อ – นามสกุล
7.2 ที่อยู่
7.3 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรสาร
7.4 อีเมล
7.5 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ต หรือ หมายเลขบัตรประจำตัวอื่นๆ
ให้กับเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทและท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซค์ www.my724mart.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก้บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
8.1 ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ของบริษัทในการดำเนินการ หรือ
8.2 ข้อมูลที่ส่งต่อเป็นไปเพื่อช่วนให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุลวงลง หรือ
8.3 การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.my724mart.com ได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ในการณ์นี้เว็บไซต์ www.my724mart.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ เว็บไซต์ www.my724mart.com อาจทำการตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.my724mart.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลบังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.my724mart.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทด้วยเช่นกัน

9. กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูลเว็บไซต์ www.my724mart.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
10. การรักษาความถูกต้องของข้อมูลเว็บไซต์ www.my724mart.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐายทาธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยวิธีการเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวส่งให้กับผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ บริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์)จำกัด เลขที่ 406/36 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือส่งอีเมลคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลมาที่ info@my724mart.com
11. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเว็บไซต์ www.my724mart.com มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค โปรแกรมมิ่ง (Programming) และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการสมัครหลังจากที่ท่านได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่าน www.my724mart.com