นโยบายการจัดส่ง

นโยบายการจัดส่งสินค้า เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า
• บริษัทจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินว่าได้รับชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
• บริษัทจะจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้ง ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เว้นวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้ บริษัทจะทำการจัดส่งในวันถัดไป ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถดำเนินการจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามข้อตกลงกับทางผู้ซื้อ
• เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบสถานการณ์เดินทางของสินค้า (Tracking Number) ผ่านไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท

การจัดส่งสินค้าให้บริการเฉพาะในประเทศไทย
1. การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ
บริษัทคิดค่าบริการการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ โดยคิดตามน้ำหนักของสินค้าที่สั่งซื้อในอัตรากิโลกรัมละ 100 บาท (เศษของกิโลกรัมคิดเป็น 1 กิโลกรัม) และใช้บริการการจัดส่งพัสดุเฉพาะผู้ให้บริการ 2 รายดังต่อไปนี้
1.1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
1.2 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามนโยบายความรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าของบริษัทขนส่งที่ใช้บริการ ซึ่งตามปกติแล้ว สินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อตรวจสอบ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งของสินค้า (Tracking Number) ที่ส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งของสินค้า (Tracking Number) ที่ส่งผ่านบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
• สินค้าที่ถูกส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามนโยบายความรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• สินค้าที่ถูกส่งโดยบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามนโยบายความรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัท เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระเงินค่าจัดส่งสินค้ารอบใหม่อีกครั้ง