นโยบายการจัดการกับข้อโต้แย้ง

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต  www.my724mart.com  จะปกปิดชื่อ  ที่อยู่  หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้  และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน  มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อ
ร้องเรียน  และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
www.my724mart.comจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที  และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  และการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.my724mart.comจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน  พร้อมชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  และส่งมายัง www.my724mart.com ได้ 3 ช่องทาง
♣ช่องทางที่ 1  จดหมายทางไปรษณีย์ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึงบริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์) จำกีด406/36  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  10510
♣ช่องทางที่ 2  จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล ได้ที่ info@my724mart.com
♣ช่องทางที่ 3  ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.my724mart.comโดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องที่
ต้องการจะร้องเรียนได้ทางหน้า “ติดต่อเรา”  หรือ คลิกที่นี่** แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องร้องเรียน  อยู่ด้านล่าง  ถัดจากแผนที่ลงมา ในหน้า “ติดต่อเรา”

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของผู้ร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถใช้
ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
ที่อยู่ : 44/100  ถนนนนทบุรี 1  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ :   0-2547-5960
โทรสาร : 0-2547-5973
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th